ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนและการแจ้งกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนและการแจ้งกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร บริเวณทั่วไปภายในโรงเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ พร้อมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่จากสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ ทั้งแผนกปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4131629596880058

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็ก

📣👩‍🏫 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย


🔹️ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1 อัตรา
🔹️ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา 1 อัตรา
🔹️ครูผู้สอนวิชาแนะแนว ประถมศึกษา 1 อัตรา
▶️ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร และมีใบประกอบวิชาชีพครู


🔹️พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
▶️ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
▶️ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี


หลักฐานการสมัคร
▶️ สำเนาหลักฐานทางการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
▶️ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
▶️ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน)
▶️ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
▶️ ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
▶️ หลักฐานแสดงประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
📝 ติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ครูเวรประจำวัน บริเวณชั้น 1 อาคารหัวเฉียว แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เลขที่ 196-197 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
☎️ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 207

แจ้งการงดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แจ้งการงดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น

รางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้⭐️รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนต้นแบบ ประเภทเด็ก สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย1.เด็กหญิงสุณัฏฐานิษศ์ โยธาคำมี ชั้น ป.2/52.เด็กหญิงกันตพร กุลสันติวงศ์ ชั้น ป.2/7⭐️รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนต้นแบบ ประเภทเยาวชน สาขาการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ1.นายอังกฤษ ทองขันธ์ ชั้น ม.5/1

แจ้งเลื่อนเปิดการเรียนเสริมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แจ้งการเลื่อนเปิดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จากกำหนดการเดิมวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามกำหนดเดิม

กิจกรรม Gen Z : We See สื่อ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Gen Z : We See สื่อ โดยมีนางสาวสุนีย์ สามใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนรับสื่อได้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4029857480390604