โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับรางวัลศูนย์สอบยอดเยี่ยม

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายภาษาจีน เข้ารับโล่รางวัลศูนย์สอบยอดเยี่ยม ในงานประกาศรางวัลศูนย์สอบย่อยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และงานสัมมนาการสอนภาษาจีนนานาชาติในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีศาสตราจารย์เสิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มช. (ฝ่ายจีน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา

อาสาฬหะ คือ เดือน ๘​ อาสาฬหบูชา คือ การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘​ เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” โปรดพระปัญจวัคคีย์ จึงเกิดพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ​ หลักคำสอนสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในปฐมเทศนา ได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง และอริยสัจ ๔ ซึ่งพุทธศาสนิกชนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุง การปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอนในเหตุพิเศษ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับการประเมินหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับการประเมินหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ให้การต้อนรับ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเข้าประเมินและคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดโดดเด่น และมีการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน และคณะผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

รางวัลการประกวด “หนูน้อยส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยว (ออนไลน์)” โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

รางวัลการประกวด “หนูน้อยส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยว (ออนไลน์)” ⭐👏📣 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยว (ออนไลน์)” ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.รางวัลพิเศษ “หนูน้อยน่ารักผู้มีใจรักวัฒนธรรมและประเพณี” เด็กหญิงธัญชนก ศรีบรรจง ชั้น อ.3/3 2.รางวัลชมเชยอันดับ 1 “รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยม” เด็กหญิงลักษิกา รังษี ชั้น ม.2/4

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแจ้งการจัดการเรียนการสอนในเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

Big Cleaning แผนกปฐมวัย

แผนกปฐมวัย ทำการ Big Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 🏫💙❤️คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน และบริเวณทั่วไปในโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่นระเบียง ราวบันได มือจับประตู เป็นต้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4320531564656526