–  โครงการปันน้ำใจสู่สังคม

–  กิจกรรมธรรมะเด็กดี

–  ค่ายเปิดประตูสู่อาเซียน(ASEAN CAMP)

 ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

–  ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

–  รางวัลจากการตอบปัญหาและบรรยายธรรมมะ เนื่องในงานส่งเสริมจริยธรรม