–  ค่ายคณิตศาสตร์น้อง ป.3

–  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เรียนรู้สู่อาเซียน

–  การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์