–  แสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

–  เทศกาลไหว้พระจันทร์

– ร่วมยินดีรางวัลภาษาจีนระดับประเทศ

–  ค่ายภาษาจีน นักเรียนห้องเรียนทดลอง2ภาษา

–  น้องอนุบาล ร่วมสนุกกับค่ายภาษาจีน

–  การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน

–  การแข่งขันภาษาจีน โดยชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ

–  รางวัลจากการแข่งขันงานสืบสานวัฒนธรรมจีน

–  การแข่งขัน งานนิทรรศการเปิดประตูสู่แดนมังกร

–  การแข่งขันพูดภาษาจีนระดับประเทศ