–   รางวัลภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12

–  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด