ปฏิทินกิจกรรม ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2566
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
15 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 บริหารวิชาการ
2 มิถุนายน 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
2 มิถุนายน 2566 กิจกรรมถวายพระพรฯสมเด็จพระราชินี ส่งเสริมคุณธรรม
14 มิถุนายน 2566 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม
15 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม
20 มิถุนายน 2566 กิจกรรมแนะแนวจิตวิทยาวัยรุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 บริหารวิชาการ
21 มิถุนายน 2566 กิจกรรมบ๊ะจ่าง ภาษาจีน
26 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันสุนทรภู่ / กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บริหารวิชาการ / ส่งเสริมคุณธรรม
27 มิถุนายน 2566 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ส่งเสริมคุณธรรม
30 มิถุนายน 2566 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
5 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมมอบธงสภานักเรียน ส่งเสริมคุณธรรม
12 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมคุณธรรม
13 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม
27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว / กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ส่งเสริมคุณธรรม
27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา) ส่งเสริมคุณธรรม
8-11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมบาสเกตบอลฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมประกวดหัวใจไทยลูกทุ่ง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
16 สิงหาคม 2566 กิจกรรมพิธีประดับเข็มยุวกาชาด บริหารวิชาการ
18 สิงหาคม 2566 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ
19 สิงหาคม 2566 กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บริหารวิชาการ
23 สิงหาคม 2566 กิจกรรมเทเบิลเทนนิสฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
24 สิงหาคม 2566 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บริหารวิชาการ
26 สิงหาคม 2566 กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมจีน ภาษาจีน
30 สิงหาคม 2566 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียน ป.6 และม.3 บริหารวิชาการ
2 กันยายน 2566 กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บริหารวิชาการ
7 กันยายน 2566 กิจกรรมแนะแนวจิตวิทยาวัยรุ่น นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 บริหารวิชาการ
8 กันยายน 2566 กิจกรรมแข่งขัน Cover Dance ส่งเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
9 กันยายน 2566 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ
12-16 กันยายน 2566 กิจกรรม E-Sport ส่งเสริมกีฬา
14 กันยายน 2566 กิจกรรมแนะแนวจิตวิทยาวัยเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารวิชาการ
15 กันยายน 2566 กิจกรรมอบรม Cover Dance ส่งเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
17 กันยายน 2566 กิจกรรมกีฬาสี ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมกีฬา
20 กันยายน 2566 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 บริหารวิชาการ
29 กันยายน 2566 กิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ภาษาจีน
1 พฤศจิกายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 บริหารวิชาการ
15 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมค่าย Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรม
22-24 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมฟุตบอลฉงซินคัพ ส่งเสริมกีฬา
23-24 พฤศจิกายน 2566 ค่ายยุวกาชาด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ส่งเสริมคุณธรรม
24 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมวันวชิราวุธ ส่งเสริมคุณธรรม
27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาไทยประถมศึกษาปีที่ 1-3 บริหารวิชาการ
27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงล้านนาและประกวดหนูน้อยนพมาศ ส่งเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
28 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566 เตรียมความพร้อมการสอบ TGAT/TPAT บริหารวิชาการ
30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 ค่ายลูกเสือสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ส่งเสริมคุณธรรม
1 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
1 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการประกวดดนตรีสตริง ส่งเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
1 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดยูนนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาจีน
7-8 ธันวาคม 2566 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งเสริมคุณธรรม
8 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดยูนนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาจีน
14 ธันวาคม 2566 ค่ายลูกเสือเนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ส่งเสริมคุณธรรม
14-15 ธันวาคม 2566 กิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ บริหารวิชาการ
15 ธันวาคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาตลาดยูนนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาจีน
23 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีนชิงถ้วยสถานกลสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 4 บริหารวิชาการ
25 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสต์มาส บริหารวิชาการ
12 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
24 มกราคม 2567 กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร บริหารวิชาการ
25 มกราคม 2567 กิจกรรมพิธีสถาปนายุวกาชาด ส่งเสริมคุณธรรม
26 มกราคม 2567 กิจกรรมกีฬาสี ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมกีฬา
6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันวิชาการ / เทศกาลตรุษจีน / กิจกรรมการประกวดร้องเพลงจีน ครั้งที่ 12 บริหารวิชาการ /ภาษาจีน
15 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตะโกน โยน ยื่น ส่งเสริมกีฬา
18 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีน ครั้งที่ 13 และกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนสาธิตภาษาจีน ครั้งที่ 1 ภาษาจีน
21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 เตรียมความพร้อมการสอบ A-Level บริหารวิชาการ
23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
28 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม DARE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 บริหารวิชาการ
6 มีนาคม 2567 กิจกรรมจบหลักสูตร บริหารวิชาการ
9 เมษายน 2567 - 9 พฤษภาคม 2567 กิจกรรมเทเบิลเทนนิส SUMMER CAMP บริหารวิชาการ
.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม) ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม