ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน

วันที่ 7 เมษายน 2567 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายการเรียนการสอน ดำเนินการแจกผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย และเอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมมีการพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยคุณครูทุกท่านพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเช่นเคย
20240409091319.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091320(1).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091320.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091321(1).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091321(2).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091321(3).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091321(4).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091321.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091322(1).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091322(2).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091322.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091323.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091324.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091325(1).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091325(2).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091325(3).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091325(4).jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091325.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th 20240409091326.jpg - เอกสารรายงานผลการเรียนนักเรียน | https://chongfah.ac.th