ปฏิทินกิจกรรม ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2566
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
15 พฤษภาคม 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 บริหารวิชาการ
1 มิถุนายน 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
1 มิถุนายน 2566 กิจกรรมถวายพระพรฯสมเด็จพระราชินี ส่งเสริมคุณธรรม
9 มิถุนายน 2566 กิจกรรมสานสัมพันธ์รับขวัญฟ้าแดง ส่งเสริมคุณธรรม
12-16 มิถุนายน 2566 ประเมินพัฒนาการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ งานพยาบาล
19-23 มิถุนายน 2566 นิเทศการสอนครั้งที่ 1 บริหารวิชาการ
21 มิถุนายน 2566 กิจกรรมบ๊ะจ่าง ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
22 มิถุนายน 2566 กิจกรรมไหว้ครู ส่งเสริมคุณธรรม
28-29 มิถุนายน 2566 กิจกรรม Art for kids นักเรียนชั้นอนุบาล 1 บริหารวิชาการ
3-7 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมโยคะ for kids ครั้งที่ 1 ส่งเสริมกีฬา
11 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมหนูน้อยรักสะอาด นักเรียนชั้นอนุบาล 2 บริหารวิชาการ
18 กรกฎาคม 2566 กิจกรรม ค่ายหนูทำได้ อ.3 บริหารวิชาการ
21 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมหนูน้อยเสียงใส ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
26 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมถวายเทียน ส่งเสริมคุณธรรม
26 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระเจ้าอยู่หัวฯ ส่งเสริมคุณธรรม
3-4 สิงหาคม 2566 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา บริหารวิชาการ
10 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
10 สิงหาคม 2566 กิจกรรมการแสดงเทิดพระคุณแม่ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
15 สิงหาคม 2566 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บริหารวิชาการ
25 สิงหาคม 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาไทย นักเรียนชั้นอนุบาล 1 บริหารวิชาการ
1 กันยายน 2566 กิจกรรมทัศนศึกษาไทย นักเรียนชั้นอนุบาล 2 บริหารวิชาการ
8 กันยายน 2566 กิจกรรมค่ายภาษาจีน อ.3 บริหารวิชาการ
13 กันยายน 2566 กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม
15 กันยายน 2566 กิจกรรมการประกวดร้องเพลงจีน Chinese  Kids  Voice ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
18-22 กันยายน 2566 นิเทศการสอนครั้งที่ 2 บริหารวิชาการ
19 กันยายน 2566 กิจกรรมประกวดฉงซินนักเล่านิทานตัวจิ๋ว ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
27 กันยายน 2566 กิจกรรมประกวดเต้น ฉงซิน Cover Dance ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
28 กันยายน 2566 กิจกรรมค่ายคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม
1 พฤศจิกายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
6-10 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมโยคะ for kids ครั้งที่ 2 บริหารวิชาการ
7 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมจัดซุ้มประตูป่า ส่งเสริมกีฬา
22 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
23-27 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมสาธิตการทำกระทง บริหารวิชาการ
24 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
1 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ส่งเสริมคุณธรรม
2 ธันวาคม 2566 กิจกรรมกีฬาสี ส่งเสริมกีฬา
22 ธันวาคม 2566 กิจกรรมวันคริสมาสต์ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
26 ธันวาคม 2566 กิจกรรมจงกั๋วหวาหว่า ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
27 ธันวาคม 2566 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English  Day  Camp บริหารวิชาการ
10 มกราคม 2567 กิจกรรมงามอย่างไทย เข้าใจศีลธรรม ส่งเสริมคุณธรรม
12 มกราคม 2567 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
30 มกราคม –
1 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมฟุตบอลฉงซินคัฟ ส่งเสริมกีฬา
2 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมทัศนศึกษาจีน บริหารวิชาการ
6 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันตรุษจีน  ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
15-17 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 /
กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำ (ประถมศึกษา)
ส่งเสริมกีฬา
22 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมวันมาฆบูชา ส่งเสริมคุณธรรม
1 มีนาคม 2567 กิจกรรมแสดงผลงานวิชาการ บริหารวิชาการ
1 มีนาคม 2567 กิจกรรมจบหลักสูตร บริหารวิชาการ
1 มีนาคม 2567 กิจกรรมประเมินพัฒนาการปลายภาคเรียนที่ 2 บริหารวิชาการ
1 มีนาคม 2567 กิจกรรมประกวดผลงานทางวิชาการ บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมพัฒนามุมประสบการณ์ บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมนักกวีตัวจิ๋ว บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมภาษาจีนวันละคำ บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมผลิตสื่อนวัตกรรมไทย จีน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมรักการอ่าน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมห้องศูนย์ภาษาจีน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมห้องศูนย์การเรียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมไข้นักเรียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเกษตรน้อยซินเซิง บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเยี่ยมไข้นักเรียน บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย บริหารวิชาการ
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมหน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมหนูน้อยร่วมใจงดใช้พลังงาน ส่งเสริมคุณธรรม
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมเด็กดีติดดาว ส่งเสริมคุณธรรม
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมกองทัพมด ส่งเสริมคุณธรรม
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมธรรมะเกลาใจ ส่งเสริมคุณธรรม
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมหนูน้อยใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมหนูน้อยไร้พุง ส่งเสริมกีฬา
ตลอดปีการศึกษา กิจกรรมดาวดวงน้อย ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมภาษาศิลปะและวัฒนธรรม
.

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2566

หมายเหตุ:      กำหนดการวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม