ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์  คำมูล
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเชิดเกียรติ  ภวนะวิเชียร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเกียรติคุณ  จุนตระกูล
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ