กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

นางสุภาพร  เฮสลีย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว
นางเกศริน  แก้วอ่อง
ครูผู้สอน
นางสาวสุภาวดี  อุ่นหน่อ
ครูผู้สอน
นางสาวศิวพร  รุ่งเรือง
ครูผู้สอน