กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)

นางสาวเกศแก้ว  ดวงคำ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
นางสาวทัศน์วรรณ  พรหมพิชัย
ครูผู้สอน
นางอุไรพร  จำรัส
ครูผู้สอน
นางสาวชนิดดาภา  ศรีวิชัย
ครูผู้สอน
นางสาวบงกชกร  จอมเตปิน
ครูผู้สอน
นางสาวอาภัสรา  ศรีคำมูล
ครูผู้สอน
นางสาวยุพเรศ  เฮงทวีกุล
ครูผู้สอน
นางสาวณัฐชยา  สารินจา
ครูผู้สอน
นางสาวสิริรัตน์  ทนันไชย
ครูผู้สอน
นางสาวกนกพรรณ  ชนะใจ
ครูผู้สอน