กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยชนะ
ครูผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.จตุรงค์  เปรมเสถียร
ครูผู้สอน
นางชไมพร  รัตนธรรม
ครูผู้สอน
นายชูเกียรติ  วงศ์ใต้
ครูผู้สอน
นางสาวพงษ์สุดา  พิชิตสันต์
ครูผู้สอน
นางสาวนฤพร  มีนา
ครูผู้สอน
นางศิริพร  อินทร์ปาน
ครูผู้สอน
นางสาวสกุลทิพย์  ใจชุ่ม
ครูผู้สอน
นายนภัสศัย  คำสุข
ครูผู้สอน