ฝ่ายอาคารสถานที่

นายนิมิตร  วอหา
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
นายทองสูข  ชัยวงค์
หัวหน้ายานพาหนะ
นายปริญญารัตน์  บุญมารอด
พนักงานยานพาหนะ
นายนพดล  ลุมพล
พนักงานยานพาหนะ
นายประสิทธิ์  สมอิ่น
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายรังสรรค์  ทาก่ำ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายรัฐพงษ์  ธรรมเสน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายอภิรักษ์  เจริญวิวัฒน์กุล
นักการภารโรง
นายวิชาญ  จองส่างปัน
นักการภารโรง
นายสิทธิศักดิ์  สุรการไพร
นักการภารโรง
นายรัชพล  ใจเอื้อ
นักการภารโรง
นายธีระชัย  แสนโซ้ง
นักการภารโรง
นางสาวพิกุล  แบ่งบุญ
นักการภารโรง
นางบุณยานุช  ใจเอื้อ
นักการภารโรง
นางประนอม  คำภูษา
นักการภารโรง
นางสมศรี  แก้วคำจา
นักการภารโรง
นายแสงจันทร์  ปัญญาเมา
นักการภารโรง
นายเอกชัย  หินเดช
นักการภารโรง