กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายอมรเทพ  ธรรมวรรณ
ครูผู้สอน
นางสาวกรรณิการ์  คำตา
ครูผู้สอน
นางกิตติชญาภรณ์  โยธาโรจนวาณิช
ครูผู้สอน
นางสาวสุรดา  ธรรมวรรณ
ครูผู้สอน
นางสาวธนาภรณ์  เสาวภานนท์
ครูผู้สอน
นางสาวตรีทิพ  กิตตะศาสตร์
ครูผู้สอน
นางสาววชิรา  บุญยปรีดี
ครูผู้สอน
นางสาวเพชรดารินท์  พรรณทะนะวิลาศ
ครูผู้สอน
นางสาวชมพูนุช  ใจแก้ว
ครูผู้สอน
นางสาวปอรินทร์  วังขาว
ครูผู้สอน
นางสาววิกานดา  ตาคำวัน
ครูผู้สอน
นางสาวสุกัญญา  ชิมรังสรรค์
ครูผู้สอน
นางสาวเมวดี  ไพศาล
ครูผู้สอน
นายกรกฎา  ฉิมลี
ครูผู้สอน
นางสาวลภัสลดา  ชัยภูมิ
ครูผู้สอน