กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นางนันทพร  โตจา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายเทิดพิทักษ์  พวงเงินมาก
ครูผู้สอน
นางเกศสุดา  อ๋อดี
ครูผู้สอน
นางสาวกุลรัศมิ์  ตุงคนาคร
ครูผู้สอน
นางสาวสุภาวรรณ  ใจนัน
ครูผู้สอน
นางสาวดารุณี  กุลนา
ครูผู้สอน
นางสาวศศิภรณ์  ชัยวงศ์
ครูผู้สอน
นางสาวศุภพร  วันโน
ครูผู้สอน
นายสหพล  อ่อนหลวง
ครูผู้สอน
นางศิริพร  อ่อนหลวง
ครูผู้สอน
นางสาวศศิธร  เป็งเทิง
ครูผู้สอน
นางสาวเบญจวรรณ  ผสุดี
ครูผู้สอน
นางสาวยุรินทร์  แซ่ซิ่น
ครูผู้สอน
ว่าที่ ร.ต.ธีรวัฒน์  ใจเฉลียว
ครูผู้สอน
นางสาวศณัชกฤตา  ธรธีรวาณิช
ครูผู้สอน