กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวภัทรานันท์  ผาสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวประภัสสรณ์  จอมแปง
ครูผู้สอน
นางสาวเบญจวรรณ  เงาผ่อง
ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา  วรรณฤทธิ์
ครูผู้สอน
นางสาวธีรพร  ยิ่งรักชัย
ครูผู้สอน
นายคมกริช  อินรอด
ครูผู้สอน
นางสาวปภัศสา  ปทุมวัฒน์
ครูผู้สอน
นางสาวฐิติมา  แหลมคม
ครูผู้สอน
นายสิทธิพร  ดำรงค์
ครูผู้สอน
นายภักดี  มณีจันทร์
ครูผู้สอน
นางสาวอรยา  สะตา
ครูผู้สอน
นางสาวศิรินันท์  หม่องนัน
ครูผู้สอน