กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน

นางสาวขนิษฐา  อัชฌาสุทธิคุณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน)
นางเทพี  หมื่นทัศน์
ครูผู้สอน
นางเยาวลักษณ์  พิบูลอาลักษณ์
ครูผู้สอน
นางฐิติมนต์  ศรีโคตรจันทร์
ครูผู้สอน
นายสิทธิพล  โตจา
ครูผู้สอน
นางสาวบุษบา  จางอรุณ
ครูผู้สอน
นางสาวศิวพร  วิโรจน์รัตโนดม
ครูผู้สอน
นางสาวภัทรานิษฐ์  หลวงสุทิพย์
ครูผู้สอน
นางสาวณิชากร  เสมอกัน
ครูผู้สอน
นางสาวจันจิรา  ทวีอภิรดีเพชร
ครูผู้สอน
นางสาวพริ้งเพริศ  ศรีทิพย์
ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา  ใจเย็น
ครูผู้สอน
นางสาวอนุรดี  ปัญญาสาร
ครูผู้สอน
นายณรงค์กรณ์  อินทะมา
ครูผู้สอน
นางศุลีพร  สิทธิผง
ครูผู้สอน
นางสาววรวัณย์  แสนเสมอใจ
ครูผู้สอน
นางสาววันทนา  แซ่หยาง
ครูผู้สอน
นางสาวรัตติกาล  แซ่จื้อ
ครูผู้สอน
นายรักเกียรติ  แซ่เจียง
ครูผู้สอน
นางสาวชุลีกร  การแข็ง
ครูผู้สอน
นางสาวเสาวลักษณ์  แสนย่าง
ครูผู้สอน
นางสาวจุฬารัตน์  เตชะ
ครูผู้สอน
นางสาวสุภาวรัตน์  พันมา
ครูผู้สอน
นางสาวเรียงวลี  พิทาคำ
ครูผู้สอน
นางสาวอัมพิกา  แก้วใจมา
ครูผู้สอน
นางสาวอัณณ์อัครณี  ฐอรอัครณชา
ครูผู้สอน
นางสาวอัญชยา  เครือคำแดง
ครูผู้สอน
นางสาวอุดมพร  แซ่หู
ครูผู้สอน
นางสาวสุพัตรา  ทาปัญโญ
ครูผู้สอน
นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีสุพรรณ
ครูผู้สอน
นายดาวนิ่ง  ชนะมงคล
ครูผู้สอน
นายอนุวัตร  สันบุญเป็ง
ครูผู้สอน
นางสาวดั่งหทัย  สินคณารักษ์
ครูผู้สอน
นางสาวณชชญา  จิตภิรมย์ธาดา
ครูผู้สอน
นางสาวยศวดี  ปอแสน
ครูผู้สอน
นางสาวดวงหทัย  หยวนศิริกุล
ครูผู้สอน
นางสาวพัชรนันทร์  กิจพาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน
Mrs.WANG  YI LI
ครูผู้สอน
MissWANG  XIAO BEI
ครูผู้สอน
MissLUO  YAN
ครูผู้สอน
Mr.LIU  HAI
ครูผู้สอน
MissYANG  SU JUI
ครูผู้สอน
MissCUI  FAN LI
ครูผู้สอน
MissZHANGWEN  CHENNER
ครูผู้สอน
MissYU  RUILIN
ครูผู้สอน
Mr.MENG  XIANLIN
ครูผู้สอน
Mr.LIU  WEIQUAN
ครูผู้สอน
MissCHEN  YANJIE
ครูผู้สอน
MissZHAO  MINGXUAN
ครูผู้สอน
MissLI  YUCHEN
ครูผู้สอน