กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(จีน

นางเทพี  หมื่นทัศน์
ครูผู้สอน
นางเยาวลักษณ์  พิบูลอาลักษณ์
ครูผู้สอน
นางฐิติมนต์  โรจนพรประสิทธิ์
ครูผู้สอน
นายสิทธิพล  โตจา
ครูผู้สอน
นางสาวบุษบา  จางอรุณ
ครูผู้สอน
นางสาวศิวพร  วิโรจน์รัตโนดม
ครูผู้สอน
นางสาวภัทรานิษฐ์  หลวงสุทิพย์
ครูผู้สอน
นางสาวณิชากร  เสมอกัน
ครูผู้สอน
นางสาวพริ้งเพริศ  ศรีทิพย์
ครูผู้สอน
นางสาวขนิษฐา  ใจเย็น
ครูผู้สอน
นางสาวอนุรดี  ปัญญาสาร
ครูผู้สอน
นายณรงค์กรณ์  อินทะมา
ครูผู้สอน
นางสาวอัณณ์อัครณี  ฐอรอัครณชา
ครูผู้สอน
นางสาวศุลีพร  สิทธิผง
ครูผู้สอน
นางสาววรวัณย์  แสนเสมอใจ
ครูผู้สอน
นางสาววันทนา  แซ่หยาง
ครูผู้สอน
นางสาวรัตติกาล  แซ่จื้อ
ครูผู้สอน
นางสาวชุลีกร  การแข็ง
ครูผู้สอน
นางสาวเสาวลักษณ์  แสนย่าง
ครูผู้สอน
นางสาวจุฬารัตน์  เตชะ
ครูผู้สอน
นางสาวเรียงวลี  พิทาคำ
ครูผู้สอน
นางสาวอัมพิกา  แก้วใจมา
ครูผู้สอน
นางสาวอัญชยา  เครือคำแดง
ครูผู้สอน
นางสาวสุพัตรา  ทาปัญโญ
ครูผู้สอน
นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีสุพรรณ
ครูผู้สอน
นายดาวนิ่ง  ชนะมงคล
ครูผู้สอน
นายปรีชา  สมฤทธิ์
ครูผู้สอน
นางสาวดั่งหทัย  สินคณารักษ์
ครูผู้สอน
นางสาวณชชญา  จิตภิรมย์ธาดา
ครูผู้สอน
นางสาวยศวดี  ปอแสน
ครูผู้สอน
นางสาวดวงหทัย  หยวนศิริกุล
ครูผู้สอน
นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
ครูผู้สอน
นางสาวพัชรนันทร์  กิจพาณิชย์เจริญ
ครูผู้สอน
Mrs.WANG  YI LI
ครูผู้สอน
MissWANG  XIAO BEI
ครูผู้สอน
Mr.LIU  HAI
ครูผู้สอน
MissZHANGWEN  CHENNER
ครูผู้สอน
Mr.LIU  WEIQUAN
ครูผู้สอน
Mr.WENLIN  CHEN
ครูผู้สอน
MISSXUANYI  YANG
ครูผู้สอน