กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเจนจิรา  อิทธิพลานุคุปต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสาวอรวรรณ  สังวาลย์รัมย์
ครูผู้สอน
นางสาวอนุสรา  ทิพย์บุญศรี
ครูผู้สอน
นางจินตนา  อินทปัญโญ
ครูผู้สอน