กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธวัชชัย  กันทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวพัชรินทร์  สังสำราญ
ครูผู้สอน
นางสาวพิมพ์ฉัตรจ์  มะโนจิตต์
ครูผู้สอน
นายรณชัย  กล้าผจญ
ครูผู้สอน
นายวิวรรธน์  นกดำ
ครูผู้สอน
นางสาวสุพัตรา  คำสา
ครูผู้สอน