ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางศุภลักษณ์  แสงแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุลักษณา  อินต๊ะฟู
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวปวีณา  ดอนปัน
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล