ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิรินภา  จันทรทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวพรวิมล  สุกันธา
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสุกัญญา  สุขสัมพันธ์
หัวหน้างานอนามัย
นางสายทอง  นิ่มตระกูล
เจ้าหน้าที่งานอนามัย
นางสาวปิยธิดา  เอื้องเขียว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายพีรวิชญ์  มโนรส
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นายกิจจา  ปัญญาเมา
เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสาร