ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิรินภา  จันทรทา
หัวหน้าแผนกแนะแนวการศึกษา
นางสาวพรวิมล  สุกันธา
หัวหน้าส่วนวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
นางสุกัญญา  สุขสัมพันธ์
หัวหน้าแผนกลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร
นางสายทอง  นิ่มตระกูล
หัวหน้าแผนกอนามัยโรงเรียน
นางสาวปิยธิดา  เอื้องเขียว
หัวหน้าแผนกทะเบียนและประมวลผลการเรียน
นายพีรวิชญ์  มโนรส
หัวหน้าส่วนวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
นายกิจจา  ปัญญาเมา
หัวหน้าแผนกศูนย์การเรียนรู้