ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวมนทิพา  เคล้าเคลือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ
นางจรัสศรี  ปาลี
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวดุษณี  คำปัญญา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวนงเยาว์  ขันโท
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวกรวิกา  กันธะโย
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางแสงจันทร์  โตนะโพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางนันท์นภัส  นันท์ภัสศิริกุล
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
นางวลิศา  ตันตระกูล
เจ้าหน้าที่ห้องขาย
นางสาวจารุณี  กระบวนโชคชัย
เจ้าหน้าที่ห้องขาย
นางสาวสิริกร  วรรณตระกูล
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวลภัสนันท์  ถาปินตา
เจ้าหน้าที่การเงิน
นายรชต  สายเครื่อง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ