ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวมนทิพา  เคล้าเคลือ
หัวหน้าส่วนวิชาการสาระการเรียนรู้อื่นๆ
นางจรัสศรี  ปาลี
หัวหน้าแผนก ประถม 4 - 6
นางสาวดุษณี  คำปัญญา
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ มัธยมศึกษา
นางสาวนงเยาว์  ขันโท
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ มัธยมศึกษา
นางสาวกรวิกา  กันธะโย
หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ มัธยมศึกษา
นางแสงจันทร์  โตนะโพ
หัวหน้าแผนกกิจการนักเรียน กีฬาและวัฒนธรรม ประถมศึกษา
นางนันท์นภัส  นันท์ภัสศิริกุล
หัวหน้าแผนก มัธยมปลาย
นางวลิศา  ตันตระกูล
หัวหน้าแผนก กิจการนักเรียน กีฬาและวัฒนธรรม ปฐมวัย
นางสาวจารุณี  กระบวนโชคชัย
หัวหน้าแผนก กิจการนักเรียน กีฬาและวัฒนธรรม ปฐมวัย
นางสาวสิริกร  วรรณตระกูล
หัวหน้าแผนก มัธยมต้น
นางสาวลภัสนันท์  ถาปินตา
หัวหน้าแผนก มัธยมต้น
นายรชต  สายเครื่อง
หัวหน้าแผนก มัธยมปลาย