กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสายฝน  ใจวงศ์เป็ง
่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางนิติกานต์  ธรรมชัย
ครูผู้สอน
นางศิริวัลย์  พยัคเลิศ
ครูผู้สอน
นางสาวณัฐพร  สืบกันทอง
ครูผู้สอน
นางสาวภัสราพรรณ  โพธา
ครูผู้สอน
นางสาวนริศรา  รังษี
ครูผู้สอน
นางสาวสุธิษา  ปินตาเสน
ครูผู้สอน
นางณัฏฐรินีย์  วงษ์สานนท์
ครูผู้สอน
นางสาวณัฐธิดา  ชะนะดัง
ครูผู้สอน
นางศรัณยา   เทพสุวรรณ
ครูผู้สอน
นางบุษยพรรณ  กันทาเขียว
ครูผู้สอน
นายฤทธิพร  พ้นภัยพาล
ครูผู้สอน
นายภานุพงศ์  ตังกินันท์
ครูผู้สอน