คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

นายภานุพงศ์  ศักดาทร
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
นางคล้ายจันทร์  จิรัชยากร
กรรมการและเลขานุการ
นางศุทธดา  ฉัตรดุลธรรม
คณะกรรมการ
นางมณีวรรณ  ชลัย
คณะกรรมการ
นายพีระพงษ์  อัครพลเชฏฐ์
คณะกรรมการ
นายอนันต์  บุญมหาธนากร
คณะกรรมการ
นางสาวสายฝน  ใจวงศ์เป็ง
คณะกรรมการ