ดาวน์โหลดเอกสาร

กรอกเกรด KAP เทอม 1 ปีการศึกษา 2566
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 การงาน
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 คณิตศาสตร์
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 จีน
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ภาษาไทย
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ศิลปะ
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 สังคม 
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 สุขะ-พละ
กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ภาษาอังกฤษ
กรอกเกรด KAP เทอม 2 ปีการศึกษา 2566
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 การงาน
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 คณิตศาสตร์
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 จีน
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ภาษาไทย
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ศิลปะ
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 สังคม 
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 สุขะ-พละ
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ภาษาอังกฤษ
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะ ระดับมัธยม ปี 66 
ไฟล์คิดวิเคราะห์ 2566