kap

กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66
  -​กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 การงาน
 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 คณิตศาสตร์

 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 จีน
 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ภาษาไทย

 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 วิทยาศาสตร์
 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 ศิลปะ
 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 สังคม

 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 สุข-พละ
 -กรอกเกรดKAP เทอม 1 ปี 66 อังกฤษ
แบบกรอกคะแนนกลางภาคสำหรับครูประจำวิชา
กรอกเกรด KAP เทอม 2 ปี 66
 
-
กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 การงาน
  -กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 คณิตศาสตร์
 -กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 จีน

 -กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ภาษาไทย
-กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 ศิลปะ
-กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 สุข-พละ
-กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 อังกฤษ.
-กรอกเกรดKAP เทอม 2 ปี 66 สังคม
-กรอกเกรดKAP เทอม 25 ปี 66 วิทยาศาสตร์


อ่าน คิด วิเคราะห์ ปีการศึกษา2566
  - ชั้นประถมศึกษา  ⇇⇇
 
ชั้นมัธยมศึกษา   ⇇⇇ประเมินคุณลักษณะ ระดับ มัธยม ปีการศึกษา 2566