ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
ที่ตั้ง 196-197 หมู่ที่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง/Nongpueng อ.สารภี/Sarapee จ.เชียงใหม่/Chiang Mai 50140
โทรศัพท์ 053-105075
โทรสาร 053-105076
ชื่อเว็บไซต์ https://chongfah.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่/Chiang Mai Primary Educational เขต 4
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/Office of Private Educational
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ตอ. - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 1,538
จำนวนนักเรียนหญิง 1,645
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 3,183
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 118
ชื่อผู้อำนวยการ นางชนิสรา มณีรัตน์