ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 304 คน โดยพิธีจบหลักสูตรในครั้งนี้มีคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร ร่วมพิธีและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีรายชื่อดังนี้🚩 1.นักเรียนที่ได้รับโล่ผลการเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

🔹สายวิทย์-คณิต นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาทอง ชั้นม. 6/1

🔹สายศิลป์-ภาษาจีน

-นางสาวกุลภาญา วงค์วาริยา ชั้นม. 6/3

-นางสาวณัฐชยา สุทธิธนินท์ ชั้นม. 6/4

ห้องต้นแบบภาษาจีน

🚩2.นักเรียนที่ได้รับโล่การเรียนภาษาจีนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนายศุภโชค แซ่แต้ ชั้นม.6/4 ห้องต้นแบบภาษาจีน🚩

3.นักเรียนที่ได้รับโล่ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา

1. เด็กชายภีมภภพ ศรีถาวร ชั้นม.3/3

2. นายธีรวีร์ พงศ์พัฒนมงคล ชั้นม.6/1

🚩4. นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่น

🔹ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)

1.นางสาวพรรณนารายณ์ จันทร์กระจ่าง ม.6/1

2.นางสาววรธิดา ตันปรียะชญา ม.6/1

3.นางสาวพิชชากานต์ ศรีสอนใจ ม.6/1

4.นายนครินทร์ คีรีคุปต์ปกรณ์ ม.6/1

5.นางสาวรัญชิดา ยาวิไชย ม.6/1

6.นายอนุพงศ์ สุติวงค์ ม.6/1

7.นางสาวภัทราพร นครกิจ ม.6/1

8.นางสาวจิราพัชร อิทธิพลานุคุปต์ ม.6/1

9.นางสาวปรวรรณ เจิ้ง ม.6/1

10.นางสาวธัญพิชชา ลิ้มศักดากุล ม.6/2

11.นางสาวภัคควดี เขื่อนคำ ม.6/2

12.นายปรเมศวร์ เจริญทรัพย์ ม.6/2

13.นางสาวพิมพ์บูรพา ยาวิปา ม.6/2

14.นางสาวรมย์ชลี บุญหล้า ม.6/2

15.นางสาวสุพิชชา สุยะนนท์ ม.6/2

16.นางสาวพีรกานต์ ศรีสอนใจ ม.6/2

17.นางสาวกวินภัค แก้วบริสุทธิ์ ม.6/2

18.นางสาวปวีณ์ธิดา ไชยมงคล ม.6/2

19.นางสาวอินทิรา หมื่นทัศน์ ม.6/2

20.นางสาวภวินดา ชำนาญอาสา ม.6/2

21.นายกฤษฎิ์ สังมณี ม.6/2

22.นางสาวซากีนะ ศิริวิสูตร ม.6/2

23.นางสาวณธษา รีวีระกุล ม.6/2

24.นายกิตติพันธ์ มงคลยุทธชัย ม.6/2

25.นางสาวเบญญาลักษณ์ จอมแปง ม.6/2

26.นางสาวศศิประภา การุณนิวัฒน์ ม.6/3

27.นางสาวธันย์ชนก คำบุญชู ม.6/3

28.นางสาวภัทรสุดา มณีเกี๋ยง ม.6/3

29.นางสาวบูรยา ศรีจันทร์ต๊ะ ม.6/3

30.นายพันธกานต์ ไชยจิตต์ ม.6/3

31.นางสาวรุ่งทิวานนท์ ศรีไม้ ม.6/3

32.นางสาวมิ่งขวัญ ประวัง ม.6/3

33.นางสาวสุทธิพร ฟุ้งกลิ่นผกาทิพย์ ม.6/3

34.นางสาวพรธิตา กล้าแข็ง ม.6/3

35.นางสาวอินทนิน กลมไล ม.6/3

36.นางสาวกุมภาพันธ์ ปวงขันคำ ม.6/3

37.นางสาวกณิกนันต์ แก้วอ่อง ม.6/3

38.นางสาวน้ำทิพย์ อินอูปแก้ว ม.6/3

39.นางสาวพัชรภา ใจแข็ง ม.6/4

40.นายกษิดิ์เดช ชำนาญเดชสกุล ม.6/4

41.นางสาวพชรพร ฟองคำ ม.6/4

42.นางสาวพริริสา ไชยวุฒิ ม.6/4

43.นางสาวกนกอร เจริญบุญ ม.6/4

44.นายพิเชษฐ์ ต่ายเพชรทันใจ ม.6/4

45.นางสาววิรากานต์ เฉิน ม.6/4

46.นางสาวรสริน จันยะลา ม.6/4

47.นางสาวณหทัย ยอดแสง ม.6/4

48.นางสาวธนพร จะแล ม.6/4

49.นางสาวดารารัตน์ ปันมูล ม.6/4

50.นางสาวมทียา วงค์ชัย ม.6/4

51.นางสาวปรวิศา อุดมปิยะนันท์ ม.6/4

52.นางสาวจิณณพัต พาคำ ม.6/4

53.นางสาวรณิดา มาวิน ม.6/4

54.นางสาวณัฐณิชา อินต๊ะพรม ม.6/4

55.นางสาวยาสมิน จันทร์ยอด ม.6/4

56.นางสาวกรกนก พุทธวงศ์ ม.6/4

57.นางสาวนันท์นภัส เฉลิมพรวโรดม ม.6/4

58.นายณัฐกมล หลิว ม.6/4

59.นางสาวนพรดา เวียงมูล ม.6/4

60.นางสาวนีรชา พิงค์ชัย ม.6/4

61.นางสาวสราวลี นิลสุวรรณโฆษิต ม.6/4

62.นายพลากร แซ่เจอว ม.6/4

63.นางสาวศิริกัลญา โชติจิรัฎฐภัทร์ ม.6/4

64.นายจีโอ โซว ม.6/4

65.นางสาวนิสา อับดุลเลาะ ม.6/4

66.นางสาวนฤมล แซ่จัง ม.6/4

🔹ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป)

1.เด็กหญิงอัญชลี ฉันทะ ม.3/3

2.เด็กชายธนวัฒน์ ผลวัฒนะ ม.3/3

3.เด็กหญิงวรรษมนพร หวงสุวรรณากร ม.3/3

4.เด็กหญิงเพชราภรณ์ ละคร ม.3/3

5.เด็กชายศุภวิชญ์ สุทธะ ม.3/3

6.เด็กหญิงพิมพ์นารา แซ่โค้ว ม.3/3

7.เด็กหญิงณภัทรา ศรีออน ม.3/3

8.เด็กหญิงพิชญธิดา พันธุ์อุโมงค์ ม.3/3

9.เด็กหญิงกิติญาดา วัชรวีรกุล ม.3/3

10.เด็กหญิงพิมชญา กฤษณา ม.3/3

11.เด็กชายโชติฤทธา สุริยะ ม.3/3

12.เด็กหญิงศิริกานต์ นัดไธสง ม.3/3

13.เด็กหญิงธันยชนก บำรุงศรี ม.3/3

14.เด็กชายสุรยุทธ์ ทองอ่วมใหญ่ ม.3/3

15.เด็กชายพุทธคุณ เจริญยศ ม.3/3

16.เด็กชายชัยธนา ทาทิพย์ ม.3/3

17.เด็กหญิงธมน พุ่มไม้ ม.3/3

18.เด็กชายจักรพงษ์ ปัญญารัตน์ ม.3/3

19.เด็กชายนนทกร แสงดี ม.3/3

20.เด็กหญิงบัวฉัตร์ สงปรางค์ ม.3/3

21.เด็กชายธนวินท์ ปฏิพัฒนากุล ม.3/3

22.เด็กชายเชาว์วณิชย์ พิบูลอาลักษณ์ ม.3/3

23.เด็กหญิงกฤตชญา คำวงค์สาย ม.3/3

24.เด็กหญิงจตุรพร วรรณคำ ม.3/3

25.เด็กชายภานุวัฒน์ ทรายแก้ว ม.3/4

26.เด็กหญิงปารมี บุญประคอง ม.3/4

27.เด็กหญิงธัญมน กรรณิการ์ ม.3/4

28.เด็กหญิงสิริวรรณ อรุณฤกษ์ ม.3/4

29.เด็กชายภีรวิชญ์ ปินตา ม.3/4

30.เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วน้อย ม.3/4

31.เด็กหญิงพิชญาภา อาษากิจ ม.3/4

32.เด็กชายนิโคล่า อาบิเว่น ม.3/4

33.เด็กชายพัชรณัฐ มีมานะ ม.3/4

34.เด็กชายณัฐวัตร กิตติคุณสิงขร ม.3/4

35.เด็กหญิงลักษิกา รังษี ม.3/4

36.เด็กชายพงษภัทร ชูวัฒนกุล ม.3/4

37.เด็กชายณฐาภพ เดชวงศ์ญา ม.3/4

38.เด็กชายอภิชาติ ก้อนแก้ว ม.3/4

39.เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดวงคำ ม.3/4

40.เด็กชายวรธันย์ ทุงยู ม.3/4

41.เด็กหญิงอาธิชา เตชะการุณ ม.3/4

42.เด็กหญิงเบญญาภา ศิลาเกษ ม.3/4

43.เด็กชายอภินันท์ ฉันทะ ม.3/5

44.เด็กชายณฐพัชร มหาไม้ ม.3/5

45.เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธิ ม.3/5

46.เด็กชายจิรเดช จอมโพธิ์ ม.3/5

47.เด็กหญิงขวัญธิดา เมณฑ์กูล ม.3/5

48.เด็กชายศุภณัช จะตุเทน ม.3/5

49.เด็กหญิงภัทรนารี ยืนยงค์ ม.3/5

50.เด็กหญิงณัฐชยา ศิริ ม.3/5

51.เด็กชายอัมรินทร์ อินต๊ะแก้ว ม.3/5

52.เด็กหญิงนภัสรพี โพธิสาขา ม.3/5

53.เด็กหญิงธวินนา ดวงสม ม.3/5

54.เด็กชายศิริพงษ์ จำปา ม.3/5

55.เด็กหญิงพรธีรา หล่อตระกูลงาม ม.3/5

56.เด็กหญิงกัญญารัตน์ เข็มทอง ม.3/5

57.เด็กหญิงณัฐรภา ไชยสาคร ม.3/5

58.เด็กหญิงพีรนันท์ ประชาเรือนรัศมี ม.3/5

59.เด็กหญิงอังคณา แซ่เฉิ่ง ม.3/5

60.เด็กหญิงบุณยพีร์ ไชยคำหล้า ม.3/5

61.เด็กหญิงบัณฑิตา สารการ ม.3/5

62.เด็กชายธงชัย แก้วจำรงค์ ม.3/5

63.เด็กหญิงคีร์ตาชลี พิมพ์เดช ม.3/5

64.เด็กชายธีรภัทร วงศ์มีแก้ว ม.3/6

65.เด็กชายพาทิศ กันทะปัน ม.3/6

66.เด็กหญิงวรัชยา วิบูลริทธิ์ ม.3/6

67.เด็กหญิงณัฐกาญ บุญฟู ม.3/6

68.เด็กชายธีรเมธ แซ่โค้ว ม.3/6

69.เด็กหญิงพิมพ์ดาว บุดดี ม.3/6

70.เด็กหญิงมนัสวี วังชะรัตน์ ม.3/6

71.เด็กชายวชิรวิทย์ ทองใส ม.3/6

72.เด็กชายญาณกร แซ่พ่าน ม.3/6

73.เด็กหญิงกัญจน์รสกร วรารักเป็นธรรม ม.3/6

74.เด็กชายกิตติภพ บัวสอน ม.3/6

75.เด็กหญิงอภิชญา แซ่หลิว ม.3/6

76.เด็กหญิงกาสะลอง รูปขจร ม.3/6

77.เด็กชายแทนไท บรรเทา ม.3/6

78.เด็กชายมณฑล ตระกูลกิจมงคล ม.3/6

79.เด็กหญิงภทรพรรณ ผิวผัน ม.3/6

80.เด็กหญิงธัญชนก คลีนเพ็ง ม.3/6

81.เด็กหญิงโฉมสิรี เสนาคำ ม.3/6

82.เด็กหญิงกัญญาภัทร ธรรมมาศ ม.3/6

🚩5. นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์1.นายเกียรติศักดิ์ ปัญญาทอง ม. 6/12.นายนครินทร์ คีรีคุปต์ปกรณ์ ม. 6/13.นายอัฑฒ์ บุญเรือง ม.6/14.นายธนพนธ์ คำเมฆ ม.6/2🚩

6. นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรความสามารถดีเด่นด้านกีฬา

1.เด็กชายภาคิน สอนสกุล ม. 3/3

2.เด็กชายธนพล กันแสงแก้ว ม.3/3

3.เด็กชายรัชชานนท์ คำจุกัน ม.3/3

4.นายสุรยุทธ์ ทองอ่วมใหญ่ ม.3/3

5.เด็กชายศุภณัช จตุเทน ม. 3/5

6.นายอัมรินทร์ อินต๊ะแก้ว ม.3/5

7.นายเทวิล ชูวาศ ม.3/6

8.นายอัครชัยพัชร จันทร์มณี ม.6/1

9.นางสาวอินทิรา หมื่นทัศน์ ม.6/2

10.นายปิยทัสส์ จินดาสวรรค์ ม.6/2

11.นายรัฐฐศาลณณ แซ่ฉ่อง ม.6/4

12.นายเสถียร อินทจักร์ ม.6/4

13.นายธีรภัทร ดาวงษ์ ม.6/4

14.นายพิเชษฐ์ ต่ายเพชรทันใจ ม.6/4

15.นายเจษฏา แซ่หลิว ม.6/4

🚩7. นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรความสามารถดีเด่นด้านนาฎศิลป์ไทย-จีน-สิงโต-มังกร

1.เด็กหญิงลักษิกา รังสี ม.3/4

2.นางสาวพิทยาภรณ์ เทพคุ้ม ม.3/4

3.เด็กหญิงณัฐกาญ บุญฟู ม.3/6

4.เด็กหญิงวรัชยา วิบูลริทธ์ ม.3/6

5.นางสาวพชรพร ฟองคำ ม.6/4

6.นางสาวนิสา อับดุลเลาะ ม.6/4

7.นายมงคล สุกัณทะ ม.6/1

8.นายภัครพล กันธิยะ ม.6/1

9.นายเจษฏาพร โปธิกลาง ม.6/1

10.นายจิรกิตต์ ไชยอรุณวิทย์ ม.6/1

11.นายอภิมงคล นุศาจารย์ ม.6/1

12.นายพงศ์พิพัฒน์ ลีฬหาชีวะ ม.6/2

13.นายปรเมศวร์ เจริญทรัพย์ ม.6/2

14.นายกฤษฏิ์ สังมณี ม.6/2

15.นายสิรวิชญ์ ถามดี ม.6/2

16.นายชวินวิทย์ บัวชุมโชติพงษ์ ม.6/3

17.นายวรรณชาติ นันทจริยา ม.6/3

18.นายธรรมรักษ์ ธูปบูชา ม.6/31

19.นายสุดเขต มูลอ้าย ม.6/3

20.นายกษิดิ์เดช ชำนาญเดชสกุล ม.6/4

21.นายภควัต บุญอำนวย ม.6/4

22.นายธนพล บุญปัญญาโรจน์ ม.6/4

🚩8. นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรความสามารถด้านทักษะวิชาการดีเด่น

1.เด็กหญิงกฤตชญา คำวงค์สาย ม.3/3

2.เด็กชายณัฐวัตร กิตติคุณสิงขร ม.3/4

3.เด็กหญิงพีรนันท์ ประชาเรือนรัศมี ม.3/5

4.เด็กชายพาทิศ กันทะปัน ม.3/6

5.เด็กหญิงมนัสวี วังชะรัตน์ ม.3/6