ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบ คนดีวิถีพุทธ” ภายใต้โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ โดยมีรายชื่อดังนี้

1.เด็กชายธัชกร บุญหมื่น

2.เด็กชายจรณินท์ ตัณฑพาทย์

3.เด็กชายธีรภัทร วงศ์มีแก้ว

4.นางสาวพชรพร ฟองคำ

5.นางสาวณหทัย ยอดแสง