โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษ NAVA จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ณ อาคารวาณิชบำรุง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่