วันที่ 12 มกราคม 2566 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนแสดงออกถึงความสามารถ และส่งเสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และการมอบของขวัญรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ แผนกปฐมวัย