โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู ดังนี้

1.คุณครูทิพวรรณ ภูดอนตอง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2.คุณครูณชชญา จิตภิรมย์ธาดา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3.คุณครูสิทธิพร ดำรง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4.คุณครูสุธิษา ปินตาเสน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5.คุณครูอนุสรา ทิพย์บุญศรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6.คุณครูสกุลทิพย์ ใจชุ่ม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.คุณครูฐิติมา แหลมคม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

8.คุณครูณัฐธิดา ชะนะดัง สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยพะเยา