โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ โดยมีอาจารย์และวิทยากรจากสถาบันการศึกษาอาชีวะ ได้แนะนำการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ข้อมูลนำไปประกอบการวางแผนในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งส่งเสริมและตอบสนองความสามารถและความถนัดของผู้เรียน เพื่อสามารถเลือกแนวทางในการศึกษาตามความถนัด และตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก ที่นี่