ในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องเกียรติคุณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง