ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่