รางวัลการประกวดภาพอนุรักษ์วิถีไทย 4 ภาค 👏🏆🥰📸 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัคฐวลัญชน์ อินต๊ะเหล็ก ชั้น ป.3/2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์วิถีไทย 4 ภาค (ออนไลน์)” รุ่นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 14 ปี ชื่อภาพ : สืบฮีต สานฮอย ต๋ามวิถีมอญเมืองหริภุญชัย จุดเตียน ต๋ามไฟ ลอยโขมด ต้นธงหละปูน(ภาคเหนือ)