กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี ที่แจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลสารภี โดยมี นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง