กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา  2565

เริ่มจำหน่ายใบสมัครวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เวลา  08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องทะเบียน  ชั้น  2  ตึกอำนวยการ

(เว้นวันหยุดราชการ)

หรือสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.chongfah.ac.th

ใบสมัครชั้นเตรียมอนุบาล ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565