โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดป่าตาล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 1.เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน ชั้นอนุบาล 3/2 2.เด็กหญิงขวัญจิรา มะโนคำ ชั้นอนุบาล 3/2 3.เด็กหญิงธัญชนก ศรีบรรจง ชั้นอนุบาล 3/3 4.เด็กหญิงปุณพิชชา ตนพะยอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7