ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัตซีนไฟเซอร์