ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 🏫💙❤✌คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่างๆ และเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)