โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รับการประเมินหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงได้ให้การต้อนรับ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในโอกาสเข้าประเมินและคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี 2564 ซึ่งคัดเลือกจากสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมยุวกาชาดโดดเด่น และมีการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียน และคณะผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา