ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนและการแจ้งกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564