📣👩‍🏫 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย


🔹️ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 1 อัตรา
🔹️ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา 1 อัตรา
🔹️ครูผู้สอนวิชาแนะแนว ประถมศึกษา 1 อัตรา
▶️ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาตรงตามตำแหน่งที่สมัคร และมีใบประกอบวิชาชีพครู


🔹️พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
▶️ คุณสมบัติ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
▶️ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี


หลักฐานการสมัคร
▶️ สำเนาหลักฐานทางการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
▶️ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
▶️ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน)
▶️ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
▶️ ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)
▶️ หลักฐานแสดงประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี)
📝 ติดต่อสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ครูเวรประจำวัน บริเวณชั้น 1 อาคารหัวเฉียว แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เลขที่ 196-197 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
☎️ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 053-105075 ต่อ 207