ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แจ้งการงดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น