โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้⭐️รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนต้นแบบ ประเภทเด็ก สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย1.เด็กหญิงสุณัฏฐานิษศ์ โยธาคำมี ชั้น ป.2/52.เด็กหญิงกันตพร กุลสันติวงศ์ ชั้น ป.2/7⭐️รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นเยาวชนต้นแบบ ประเภทเยาวชน สาขาการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ1.นายอังกฤษ ทองขันธ์ ชั้น ม.5/1