ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แจ้งการเลื่อนเปิดการเรียนเสริมประสบการณ์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จากกำหนดการเดิมวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 26 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2564 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามกำหนดเดิม