โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Gen Z : We See สื่อ โดยมีนางสาวสุนีย์ สามใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ก่อนรับสื่อได้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4029857480390604