โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณดังนี้เด็กดีเด่นประเภทเรียนดี1.เด็กหญิงสุธาทิพย์ อัศววงศ์เมธี ชั้น ม.3/5เด็กดีเด่นประเภทกีฬา1.เด็กหญิงเมธาวินี ต้องรักชาติ ชั้น ป.3/52.เด็กชายสถิตคุณ สุขุมพัฒน์ ชั้น ป.3/13.เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์ขัน ชั้น ป.4/7